Strona główna
Aktualności
Stowarzyszenie
Multimedia
Chat
Statut

Stowarzyszenie > Statut

Statut Stowarzyszenia Kibiców Słupskiej Koszykówki „czarni.slupsk.pl”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kibiców Słupskiej Koszykówki „czarni.slupsk.pl”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SKSK „czarni.slupsk.pl”.

§ 2

1.      Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

2.      Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jest miasto Słupsk.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 7

Stowarzyszenie jest niezależne od organizacji politycznych, gospodarczych oraz religijnych.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celami działalności Stowarzyszenia są:

1.      Działalność społeczna.

1.1.   Integrowanie środowisk lokalnych wokół sportu i Słupskiego Towarzystwa Koszykówki Sportowej Spółki Akcyjnej, w dalszej części statutu zwanego „Czarni Słupsk”.

1.2.   Zwiększenie poziomu kultury fizycznej w regionie.

1.3.   Propagowanie sportowego trybu życia i zasad fair-play.

1.4.   Zwiększanie zainteresowania koszykówką wśród mieszkańców Słupska i okolic.

1.5.   Wspieranie rozwoju koszykówki młodzieżowej w Słupsku i okolicach.

1.6.   Promocja koszykówki jako alternatywnej formy spędzania czasu.

2.      Organizacja ruchu kibicowskiego.

2.1.   Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w życiu kibicowskim.

2.2.   Promowanie kibicowania jako hobby.

2.3.   Podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego w Słupsku.

2.4.   Rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego.

2.5.   Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.

2.6.   Tworzenie i nadzór nad projektami lojalnościowymi dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

2.7.   Kształtowanie dobrego wizerunku kibica Czarnych Słupsk.

3.      Współpraca z klubem i władzami miasta.

3.1.   Konsultacje oraz porady marketingowe z władzami klubu Czarni Słupsk.

3.2.   Współpraca ze sponsorami klubu Czarni Słupsk i Stowarzyszenia oraz promowanie ich.

3.3.   Utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego drużyny koszykarskiej.

3.4.   Zwiększanie bezpieczeństwa podczas wszystkich działań sportowych.

3.5.   Rozbudowa i rozwój bazy sportowej miasta.

3.6.   Konsultacje z organami administracji w celu poprawy jakości kultury fizycznej w regionie.

3.7.   Promowanie współpracy klubu z organami administracji rządowej i samorządowej oraz działania mające na celu poprawę relacji pomiędzy klubem, miastem i kibicami.

§ 9

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

1.      Wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków.

2.      Organizację dopingu dla Czarnych Słupsk.

3.      Organizację wyjazdów na mecze ligowe i pucharowe Czarnych Słupsk.

4.      Działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji.

5.      Działania marketingowe promujące klub Czarni Słupsk i Stowarzyszenie.

6.      Produkcję i dystrybucję pamiątek sportowych.

7.      Organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport.

8.      Organizowanie spotkań z przedstawicielami klubu i drużyny, a także innymi wybitnymi postaciami świata koszykówki.

9.      Organizowanie pokazowych i towarzyskich meczów koszykówki, turniejów i festynów.

10.  Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej.

11.  Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów oraz konferencji o tematyce sportowej.

12.  Współpracę z placówkami oświatowymi z terenu Słupska i okolic.

13.  Organizację przedsięwzięć reklamowych i promocyjnych.

14.  Organizację przedsięwzięć charytatywnych.

15.  Organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia.

16.  Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

17.  Gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.

18.  Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

19.  Inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Stowarzyszenie ma członków:

1.      zwyczajnych,

2.      wspierających,

3.      honorowych.

§ 11

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub obcokrajowiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia.

2.      Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym niepełnoletni od 13 roku życia, mogą ubiegać się o status członka zwyczajnego po uprzednim przekazaniu Zarządowi pisemnej zgody prawnych opiekunów.

3.      Warunkiem zostania członkiem zwyczajnym jest złożenie wypełnionej deklaracji członkowskiej i akceptacja przez Zarząd w drodze uchwały.

4.      Osoba prawna nie może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

5.      Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1.      biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2.      głosowania podczas Walnego Zgromadzenia;

3.      zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

4.      korzystania z pomocy Stowarzyszenia oraz przywilejów przysługujących jego członkom;

5.      udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

6.      posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należą:

1.      przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2.      czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

3.      obecność podczas Walnego Zgromadzenia członków;

4.      regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

1.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2.      Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3.      Członkowie wspierający nie posiadają prawa do biernego lub czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, mają jednak możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

§ 15

1.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i jego rozwoju.

2.      Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub dziesięciu członków Stowarzyszenia.

3.      Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, są zwolnieni z obowiązku płacenia składek oraz obecności podczas Walnego Zgromadzenia, mogą jednak w nim uczestniczyć z głosem doradczym. Poza tym mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

4.      Członkostwo honorowe nadaje się dożywotnio.

§ 16

1.      Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:

1.1.   pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

1.2.   wykluczenia na mocy uchwały Zarządu:

1.2.1.     za działalność sprzeczną ze statutem, regulaminem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

1.2.2.     za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,

1.2.3.     za zaleganie z opłatą składki członkowskiej,

1.2.4.     na podstawie pisemnego wniosku Sądu Koleżeńskiego,

1.2.5.     z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu;

1.3.   śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2.      W terminie 30 dni od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Wybory i kadencje władz Stowarzyszenia:

 1. Wybór członków Zarządu, w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Do władz Stowarzyszenia nie mogą być wybierane osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Nie ma limitu ilości kadencji na jednym urzędzie.
 5. W przypadku przedterminowego ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia.
 6. Walne Zgromadzenie może skrócić kadencję Zarządu bądź jego członków na wniosek Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

Władze Stowarzyszenia mogą pracować na podstawie wewnętrznych regulaminów, uchwalanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym sprawozdawczym i sprawozdawczo-wyborczym lub nadzwyczajnym.
 3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 4. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku przynajmniej 14 dni wcześniej. W przypadku niestwierdzenia kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później jednak niż na miesiąc od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i może ono odbyć się w dowolnym czasie. Powinno być zwołane w przeciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

 1. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w trybie jawnego głosowania zwykłą większością głosów, a każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
 2. Wyjątkiem są uchwały dotyczące powoływania i odwoływania władz Stowarzyszenia, zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, które odbywają się w trybie jawnym bezwzględną większością głosów przy udziale przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje Prezes Zarządu.

§ 25

Do wyłącznych właściwości i kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 3. uchwalanie zmian statutu;
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 7. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 9. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze;
 10. nadawanie godności członka honorowego;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji lub o połączeniu z inną organizacją;
 12. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz dwóch Wiceprezesów, mianowanych przez Prezesa spośród pozostałych członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje Prezes Zarządu.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i realizacja jego uchwał;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 5. podpisywanie umów i przyjmowanie dotacji w imieniu Stowarzyszenia;
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 8. zdawanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zgromadzeniem;
 9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. rozstrzyganie sporów wewnątrz Stowarzyszenia, rozpatrywanie skarg członków oraz orzekanie w przedmiocie spraw dyscyplinarnych;
 11. dokonywanie wiążącej wykładni przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i sprawuje nadzór nad działalnością organizacji.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną pracy Stowarzyszenia i Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
 3. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 4. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie ich bezczynności;
 5. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków.

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31

Uchylony

§ 32

Uchylony

§ 33

Uchylony

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1.1. składki członkowskie;

1.2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu i działalności odpłatnej;

1.3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

1.4. dochody z działalności gospodarczej.2

2. Majątek Stowarzyszenia mogą również stanowić fundusze, nieruchomości i ruchomości.

§ 35

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, przy czym zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 36

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.

§ 37

Działalność gospodarcza:

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 3. Działalność w zakresie podlegającym koncesjonowaniu podjęta zostanie po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji.

§ 38

Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia, którą prowadzi Skarbnik.

§ 39

 1. Reprezentacja Stowarzyszenia jest dwuosobowa. Oznacza to, że do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. W zakresie kompetencji, o której mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentacji na zewnątrz innym osobom nie będącymi członkami Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością bezwzględną przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 41

Do spraw nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.Komentarze do Statut na czarni.slupsk.pl

powrót

NAJBLIŻSZY MECZ

30 kolejka TBL
Energa Czarni Słupsk
vs
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski
Energa Czarni Słupsk
 
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski
Hala Gryfia
2017-04-26 środa, godz. 18:30
78 : 76
Wasz typ (głosów: 28)

NOWE POSTY NA FORUM

O CZARNYCH

Trwa ładowanie ... odśwież

DOŁĄCZ DO NAS!

Wypełnij FORMULARZ i zostań członkiem Stowarzyszenia Kibiców Słupskiej Koszykówki

Facebook
Stowarzyszenie Kibiców Słupskiej Koszykówki "czarni.slupsk.pl"
76-200 Słupsk, ul. Nad Śluzami 16a,
info@czarni.slupsk.pl, www.czarni.slupsk.pl
 
REGON: 221042289 NIP: 839-312-97-97
Nr konta bankowego: BOŚ S.A. 89 1540 1098 2008 5501 1862 0001