Strona główna
Aktualności
Stowarzyszenie
Multimedia
Chat
Statut

Stowarzyszenie > Statut

Statut Stowarzyszenia Kibiców Słupskiej Koszykówki „czarni.slupsk.pl”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kibiców Słupskiej Koszykówki „czarni.slupsk.pl”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SKSK „czarni.slupsk.pl”.

§ 2

1.      Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

2.      Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jest miasto Słupsk.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 7

Stowarzyszenie jest niezależne od organizacji politycznych, gospodarczych oraz religijnych.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celami działalności Stowarzyszenia są:

1.      Działalność społeczna.

1.1.   Integrowanie środowisk lokalnych wokół sportu i Słupskiego Towarzystwa Koszykówki Sportowej Spółki Akcyjnej, w dalszej części statutu zwanego „Czarni Słupsk”.

1.2.   Zwiększenie poziomu kultury fizycznej w regionie.

1.3.   Propagowanie sportowego trybu życia i zasad fair-play.

1.4.   Zwiększanie zainteresowania koszykówką wśród mieszkańców Słupska i okolic.

1.5.   Wspieranie rozwoju koszykówki młodzieżowej w Słupsku i okolicach.

1.6.   Promocja koszykówki jako alternatywnej formy spędzania czasu.

2.      Organizacja ruchu kibicowskiego.

2.1.   Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w życiu kibicowskim.

2.2.   Promowanie kibicowania jako hobby.

2.3.   Podnoszenie poziomu kultury życia kibicowskiego w Słupsku.

2.4.   Rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego.

2.5.   Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.

2.6.   Tworzenie i nadzór nad projektami lojalnościowymi dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

2.7.   Kształtowanie dobrego wizerunku kibica Czarnych Słupsk.

3.      Współpraca z klubem i władzami miasta.

3.1.   Konsultacje oraz porady marketingowe z władzami klubu Czarni Słupsk.

3.2.   Współpraca ze sponsorami klubu Czarni Słupsk i Stowarzyszenia oraz promowanie ich.

3.3.   Utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego drużyny koszykarskiej.

3.4.   Zwiększanie bezpieczeństwa podczas wszystkich działań sportowych.

3.5.   Rozbudowa i rozwój bazy sportowej miasta.

3.6.   Konsultacje z organami administracji w celu poprawy jakości kultury fizycznej w regionie.

3.7.   Promowanie współpracy klubu z organami administracji rządowej i samorządowej oraz działania mające na celu poprawę relacji pomiędzy klubem, miastem i kibicami.

§ 9

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

1.      Wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków.

2.      Organizację dopingu dla Czarnych Słupsk.

3.      Organizację wyjazdów na mecze ligowe i pucharowe Czarnych Słupsk.

4.      Działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji.

5.      Działania marketingowe promujące klub Czarni Słupsk i Stowarzyszenie.

6.      Produkcję i dystrybucję pamiątek sportowych.

7.      Organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport.

8.      Organizowanie spotkań z przedstawicielami klubu i drużyny, a także innymi wybitnymi postaciami świata koszykówki.

9.      Organizowanie pokazowych i towarzyskich meczów koszykówki, turniejów i festynów.

10.  Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej.

11.  Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów oraz konferencji o tematyce sportowej.

12.  Współpracę z placówkami oświatowymi z terenu Słupska i okolic.

13.  Organizację przedsięwzięć reklamowych i promocyjnych.

14.  Organizację przedsięwzięć charytatywnych.

15.  Organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia.

16.  Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

17.  Gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.

18.  Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

19.  Inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Stowarzyszenie ma członków:

1.      zwyczajnych,

2.      wspierających,

3.      honorowych.

§ 11

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub obcokrajowiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia.

2.      Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym niepełnoletni od 13 roku życia, mogą ubiegać się o status członka zwyczajnego po uprzednim przekazaniu Zarządowi pisemnej zgody prawnych opiekunów.

3.      Warunkiem zostania członkiem zwyczajnym jest złożenie wypełnionej deklaracji członkowskiej i akceptacja przez Zarząd w drodze uchwały.

4.      Osoba prawna nie może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

5.      Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1.      biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2.      głosowania podczas Walnego Zgromadzenia;

3.      zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

4.      korzystania z pomocy Stowarzyszenia oraz przywilejów przysługujących jego członkom;

5.      udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

6.      posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należą:

1.      przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2.      czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

3.      obecność podczas Walnego Zgromadzenia członków;

4.      regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

1.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2.      Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3.      Członkowie wspierający nie posiadają prawa do biernego lub czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, mają jednak możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

§ 15

1.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i jego rozwoju.

2.      Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub dziesięciu członków Stowarzyszenia.

3.      Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, są zwolnieni z obowiązku płacenia składek oraz obecności podczas Walnego Zgromadzenia, mogą jednak w nim uczestniczyć z głosem doradczym. Poza tym mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

4.      Członkostwo honorowe nadaje się dożywotnio.

§ 16

1.      Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:

1.1.   pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

1.2.   wykluczenia na mocy uchwały Zarządu:

1.2.1.     za działalność sprzeczną ze statutem, regulaminem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

1.2.2.     za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,

1.2.3.     za zaleganie z opłatą składki członkowskiej,

1.2.4.     na podstawie pisemnego wniosku Sądu Koleżeńskiego,

1.2.5.     z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu;

1.3.   śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2.      W terminie 30 dni od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

Wybory i kadencje władz Stowarzyszenia:

 1. Wybór członków Zarządu, w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Do władz Stowarzyszenia nie mogą być wybierane osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Nie ma limitu ilości kadencji na jednym urzędzie.
 5. W przypadku przedterminowego ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia.
 6. Walne Zgromadzenie może skrócić kadencję Zarządu bądź jego członków na wniosek Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

Władze Stowarzyszenia mogą pracować na podstawie wewnętrznych regulaminów, uchwalanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym sprawozdawczym i sprawozdawczo-wyborczym lub nadzwyczajnym.
 3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 4. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku przynajmniej 14 dni wcześniej. W przypadku niestwierdzenia kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później jednak niż na miesiąc od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i może ono odbyć się w dowolnym czasie. Powinno być zwołane w przeciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

 1. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w trybie jawnego głosowania zwykłą większością głosów, a każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
 2. Wyjątkiem są uchwały dotyczące powoływania i odwoływania władz Stowarzyszenia, zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, które odbywają się w trybie jawnym bezwzględną większością głosów przy udziale przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje Prezes Zarządu.

§ 25

Do wyłącznych właściwości i kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 3. uchwalanie zmian statutu;
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 7. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 9. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze;
 10. nadawanie godności członka honorowego;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji lub o połączeniu z inną organizacją;
 12. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Zarząd liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz dwóch Wiceprezesów, mianowanych przez Prezesa spośród pozostałych członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje Prezes Zarządu.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i realizacja jego uchwał;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 5. podpisywanie umów i przyjmowanie dotacji w imieniu Stowarzyszenia;
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 8. zdawanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zgromadzeniem;
 9. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. rozstrzyganie sporów wewnątrz Stowarzyszenia, rozpatrywanie skarg członków oraz orzekanie w przedmiocie spraw dyscyplinarnych;
 11. dokonywanie wiążącej wykładni przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i sprawuje nadzór nad działalnością organizacji.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną pracy Stowarzyszenia i Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
 3. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 4. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie ich bezczynności;
 5. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków.

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31

Uchylony

§ 32

Uchylony

§ 33

Uchylony

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1.1. składki członkowskie;

1.2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu i działalności odpłatnej;

1.3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

1.4. dochody z działalności gospodarczej.2

2. Majątek Stowarzyszenia mogą również stanowić fundusze, nieruchomości i ruchomości.

§ 35

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, przy czym zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 36

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.

§ 37

Działalność gospodarcza:

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 3. Działalność w zakresie podlegającym koncesjonowaniu podjęta zostanie po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji.

§ 38

Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia, którą prowadzi Skarbnik.

§ 39

 1. Reprezentacja Stowarzyszenia jest dwuosobowa. Oznacza to, że do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. W zakresie kompetencji, o której mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentacji na zewnątrz innym osobom nie będącymi członkami Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością bezwzględną przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 41

Do spraw nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.Komentarze do Statut na czarni.slupsk.pl

powrót

NOWE POSTY NA FORUM

O CZARNYCH

Trwa ładowanie ... odśwież

DOŁĄCZ DO NAS!

Wypełnij FORMULARZ i zostań członkiem Stowarzyszenia Kibiców Słupskiej Koszykówki

Facebook